lp Nazwa pliku Pobierz
1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pdf
2 Formularz zgłoszeniowy word
3 Załącznik nr 1 Zakres danych uczestnika projektu word
4 Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu pdf
5 Oświadczenie uczestnika projektu pdf

 


Opublikowano: 16 styczeń 2017
 
lp Nazwa pliku Pobierz
1 Zapytanie ofertowe word
pdf
2 Formularz ofertowy- załącznik nr 1 word
pdf
3 Oświadczenie - załącznik nr 2 word
pdf

 


 

Opublikowano: 24 styczeń 2017
 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 24 stycznia 2017 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na zakup i dostawę podręczników na szkolenia językowe dla uczestników projektu: „Znam język – mogę więcej” Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wyłoniono Wykonawcę:
New English School Michalina Gromadzka–Róg
ul. Dąbrowskiego 14, 35-036 Rzeszów

której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na spełnienie  kryterium realizacji zamówienia oraz z uwzględnienie  metody SPEAK YOUR MIND szkoleń z języka angielskiego i metody  RAPID DEUTSCH szkoleń z języka niemieckiego.

 


Zaproszenie do złożenia oferty

Opublikowano: 21 czerwiec 2017

 

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze w związku z realizacją projektu: „Znam język – mogę więcej” Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji  w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów TOEIC Bridge i TOEIC Listening & Reading z języka angielskiego oraz egzaminów TELC Deutsch z języka niemieckiego dla osób dorosłych oraz wydanie certyfikatu zgodnie z Europejskim Systemem  Opisu Kształcenia Językowego na terenie woj. Podkarpackiego w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego.

 

lp Nazwa pliku Pobierz
1 Zapytanie ofertowe  
pdf
2 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy word
3 Załącznik nr 2 - Wykaz przeprowadzonych egzaminów word
4 Załącznik nr 3 - Wykaz egzaminatorów word

 


 

Opublikowano: 10 lipiec 2017
 

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

 

 


Zaproszenie do złożenia oferty

Opublikowano: 21 lipiec 2017

 

Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący standardu egzaminowania oraz rodzaju wydawanych certyfikatów dla części pierwszej zapytania:
część 1- przeprowadzenie 240 egzaminów z języka angielskiego tj:
a) 180 egzaminów TOEIC Bridge
b) 60 egzaminów TOEIC Listening & Reading
Zapis otrzymuje brzmienie:
część 1- przeprowadzenie 240 egzaminów z języka angielskiego tj:
c) 180 egzaminów TOEIC Bridge- lub równoważne
d) 60 egzaminów TOEIC Listening & Reading- lub równoważne.
W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert do dnia 04.08.2017 r. do godz. 8:00.

W załączeniu dokumenty:

 

lp Nazwa pliku Pobierz
1 Zapytanie ofertowe pdf
2 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy word
3 Załącznik nr 2 - Wykaz przeprowadzonych egzaminów word
4 Załącznik nr 3 - Wykaz egzaminatorów word

 


 

Opublikowano: 8 sierpień 2017
 

Informacja o wybranym Wykonawcy

New English School Micha-lina Gromadzka-Róg
ul. Dąbrowskiego 14
35-036 Rzeszów