Rekrutacja uczestników do projektu „ Znam język – mogę więcej” prowadzona jest w sposób ciągły do chwili zrekrutowania zakładanej liczby uczestników projektu. Wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w kursach realizowanych w ramach projektu, muszą spełnić łącznie poniższe kryteria:

 • zamieszkiwać na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);
 • pozostawać bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu;
 • być w wieku od 25 roku życia i posiadać niskie kwalifikacje (tj. posiadać wykształcenie maksymalnie średnie);
 • być w wieku 50 lat i więcej bez względu na posiadane kwalifikacje ( osoby również z wyższym wykształceniem);


Kryteria dodatkowo punktowane:
Okres pozostawania bez zatrudnienia

 • od 6 do 12 miesięcy - 1pkt.;
 • od 13 do 24 miesięcy – 2 pkt.;
 • powyżej 24 miesięcy – 3 pkt.


Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych;

 1. Formularz zgłoszeniowy,
 2. Załącznik nr 1 Zakres danych uczestnika projektu,
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu,
 4. Oświadczenie uczestnika projektu,


Należy również dostarczyć do wglądu świadectwa ukończenia szkół. Osoby zapisujące się na kurs z języka angielskiego na poziom A2 oraz B2 na miejscu otrzymają do wypełnienia test językowy. Dokumenty do pobrania znajdują na stronie internetowej projektu w zakładce „dokumenty”  oraz w Biurze Projektu. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą.


Biuro Projektu
Towarzystwo Altum Programy Społeczno – Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów,
ul. Przecławczyka 15
Strzyżów (obok Starostwa)


Do projektu zostanie zakwalifikowanych:

 • 8 grup Uczestników po 12 osób na poziom A1-A2 z języka angielskiego,
 • 7 grup Uczestników po 12 osób na poziom A2 z języka angielskiego,
 • 5 grup Uczestników po 12 osób na poziom B2 z języka angielskiego,
 • 5 grup Uczestników po 12 osób na poziom A1-A2 z języka niemieckiego.


Szczegółowa informacje  dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się  w Regulaminie dostępnym na stronie projektu.